» Tým «

Hlavní řešitel:

doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

photopc

Doc. Cakirpaloglu se odborně zaměřuje na oblast sociální a personální psychologie, psychologické axiologie, vývojové neuropsychologie a politické psychologie. V oblasti sociální psychologie v r. 1989 realizoval projekt „Sociální stratifikace a společenské chování v Makedonii“ – téma kandidátské práce, taktéž projekt a stejnojmenná monografie „Volby v Makedonii 1989“. V oblasti personální psychologie v r. 2012 publikoval monografii „Úvod do psychologie osobnosti“ (vyd. Grada), rovněž v r. 2013 publikoval elektronickou knihu “Vybrané kapitoly psychologie osobnosti” (vyd. UP Olomouc). V oblasti psychologické axiologie v r. 2004 publikoval monografii „Psychologie hodnot“ (vyd. Votobia), v r. 2009 druhé doplněné vydání “Psychologie hodnot” (vyd. UP Olomouc). V oblasti vývojové neuropsychologie realizoval dlouhodobý výzkumný projekt UNESCO „Časná diagnostika ADDH“ – tištěné výstupy v zahraničních impaktovaných časopisech, další valorizace tohoto odborného zaměření je specializace v rámci ILF v Praze pod vedením prof. J. Langmeiera a Z. Matějčka, taktéž po obhajobě disertační práce na Lékařské fakultě v Bělehradě (1991) vědecká hodnost DrSc. V rámci politické psychologie realizuje výzkum psychologických procesů veřejného mínění, prognostiku volebních preferenci, politické a mediální persuase a manipulace veřejnosti. Praktickým výstupem je založení internetového portálu VMOnline (společně s Dr. J. Šmahajem) k pravidelnému šetření veřejného mínění (www.vmonline.cz) a jako prostředí pro realizaci praktických úkolů v rámci předmětu Psychologie veřejného mínění, což v r. 2011 získalo cenu Děkana FF UP v Olomouci.

Realizační tým:

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.

smahajDr. Šmahaj se dlouhodobě teoreticky a výzkumně zabývá problematikou kyberšikany a virtuálního prostředí, mezilidskou komunikací a kyberpsychologií. Mezi jeho další zájmy patří pedagogická/školní psychologie, psychologie veřejného mínění a oblast výzkumu prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Aktuálně se s kolegy věnuje výzkumu mobbingu. Pod vedením Dr. Vrbkové působil v Praze jako primární preventista sociálně patologických jevů. V Olomouci aktivně spolupracuje s P-centrem. V letech 2010-12 poradensky působil jako školní psycholog na Střední škole logistiky a chemie. V roce 2011 byl hlavním řešitelem projektu Virtuální šikana a její psycho-sociální konsekvence u vysokoškolských studentů (IGA, FF UP) a spoluřešitelem projektu Podmínky práce školních psychologů v Olomouckém a Moravskoslezském kraji (IGA, FF UP). V současné době je ve výcviku KBT pod záštitou MUDr. Zbytovského

 

Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D.

Dr. Simona S_Cakirpaloglu_photoDobešová Cakirpaloglu se odborně zaměřuje na sociální psychologii, psychologii lidské komunikace a kulturní antropologii. V profesní kariéře se zaměřila především na výuku základních psychologických disciplín, kulturní antropologii a statistiku na UP Olomouc a na VOŠ Caritas v Olomouci. V minulosti působila také ve sféře personalistiky. V současně době působí jako odborný asistent na FF Ostravské univerzity a Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Zároveň působí jako lektor soft skillových dovednosti pro různé nadnárodní firmy. Byla zapojena do několika výzkumných projektů jako spoluřešitel nebo člen týmu (IGA FF UP, FRVŠ, ESF). Aktuálně se s kolegy věnuje výzkumu mobbingu, který je financován GA ČR.

 

Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.zielina1

Dr. Zielina vystudoval psychologii, sociologii a filosofii na UP v Olomouci. V  současnosti působí na 2. LF UK v Praze, kde se zabývá lékařskou etikou a psychologií. V poslední době se zaměřuje na lidské jednání na internetu a ve virtuálním prostředí a vůbec obecně kyberpsychologii. Působí také jako klinický psycholog v předatestační přípravě. Byl zapojen do několika výzkumných projektů jako člen týmu (IGA FF UP, ESF). Aktuálně se s kolegy věnuje výzkumu mobbingu, který je financován GA ČR.


Newsletter

Nechcete zmeškat žádnou novinku? Přihlašte se k odběru newsletteru.

Partneři projektu